Photobucket

Laman

Selasa, 27 September 2011

Karya-karya Monumental Syaikh Nawawi al-Bantani

Oleh: R. Mh. Zidni Ilman NZ, S.FilsSiapa yang tidak kenal dengan Syaikh Nawawi al-Bantani? Ulama yang lahir di Kampung Tanara, Serang, Banten tahun 1815 M/1230 H, dengan nama lengkap Muhammad Nawawi ibn 'Umar ibn 'Arabi al-Tanara al-Jawi al-Bantani, ini adalah salah seorang pengajar di lingkungan Masjidil Haram, Makkah, di perguruan Nasyr al-Ma'arif al-Diniyyah.

Pada tanggal 25 Syawwal 1314 H, Syaikh Nawawi menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 84 tahun. Beliau wafat saat sedang menyusun sebuah tulisan yang menguraikan dan menjelaskan kitab Minhaaj al-Thaalibiin karya Yahya ibn Syaraf ibn Mura ibn Hasan ibn Husain. Beliau dimakamkan di Ma'la, dekat makam Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad saw. Sebagai tokoh kebanggaan umat Islam
di Jawa khususnya di Banten, umat Islam di desa Tanara, Tirtayasa, Banten, setiap tahun di hari Jum'at terakhir bulan Syawal selalu diadakan acara haul sebagai bentuk kecintaan dan penghargaan mereka sekaligus untuk memperingati jejak peninggalannya.

Karya-karyanya
Syaikh Nawawi al-Bantani dikenal sebagai penulis produktif. Tulisan-tulisannya dalam bentuk kitab berjumlah puluhan, dan seluruhnya ditulis dalam bahasa Arab, sehingga ia dikenal dengan baik di Mesir, Syam, Turki, dan India.

Karya-karya besar Syaikh Nawawi yang gagasan pemikirannya berangkat dari Mesir, sesungguhnya terbagi ke dalam tujuh kategorisasi bidang, yakni bidang fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir, hadits, sejarah Nabi, serta bahasa. Hampir semua bidang ditulis dalam beberapa kitab kecuali bidang tafsir yang ditulisnya hanya dalam satu kitab. Berdasarkan informasi, kitab-kitab karangannya (sekitar 115 judul kitab) ada di universitas al-Azhar Mesir, Belanda, dan di tempat-tempat lainnya. Bukan hanya itu, karya-karya beliau juga terdapat di perguruan tinggi Chicago.

Berikut daftar sebagian kitab karya beliau:
 • A. Fiqh
 1. Al-‘Aqd al-Tsamîn, ulasan atas kitab Fatĥ al-Mubîn, Kairo: Mathba‘at al-Wahbîyah, 1300.
 2. Fatĥ al-Mujîb, ulasan atas kitab Manâsik al-‘Allâmah al-Khathîb karya Muĥammad ibn Muĥammad ibn al-Syirbînî al-Khathîb, Mesir: Bûlâq, 1276, 1292; Kairo, 1297, 1298; Makkah: Mathba‘at at-Tarâqî Majîdîyah1316, 1328.
 3. Kâsyifat al-Sajâ, ulasan atas kitab Safînat al-Najâ karya Syaikh Sâlim ibn Samîr al-Ĥadhramî, Kairo: Mathba‘at al-Mushthafâ, 1292, 1301, 1302, 1303, 1305; Bûlâq, 1309; Indonesia: Maktabat al-‘Aydrûs, tt.
 4. Mirqât Shu‘ûd al-Tashdîq, ulasan atas kitab Sullam al-Tawfîq karya Sayyid ‘Abd Allâh ibn Ĥusayn ibn Thâhir ibn Muĥammad ibn Hâsyim  ‘Alawî, Mesir, 1292; Makkah: Mathba‘at al-Mirîyah, 1304. Kitab ini juga memuat pembahasan tentang tauhid dan tasawuf.
 5. Nihâyat al-Zayn, ulasan atas kitab Qurrat al-‘Ayn karya Syaikh Zayn al-Dîn al-Malîbârî, Mathba‘at al-Wahbîyah, th. 1297; Bandung: Syarikat al-Ma‘ârif, tt.
 6. Qût al-Ĥabîb, ulasan atas kitab Fatĥ al-Qarîb al-Mujîb karya Ibn Qâsim al-Ghazî, Kairo, 1301, 1305, 1310.
 7. Sullam al-Munâjâh, ulasan atas kitab Safînat al-Shalâh karya Sayyid ‘Abd Allâh al-Ĥadhramî ibn ‘Umar, Mesir: Bûlâq, 1297 dan 1301; Mathba‘at al-Maymanah, 1300.
 8. Al-Tsimâr al-Yâni‘ah, ulasan atas kitab Riyâdh al-Badî‘ah karya Syaikh Muĥammad Ĥasb Allâh), Mesir: Mathba‘at al-Bahîyah, 1299; Mesir: Mathba‘at Mushtafâ al-Babî al-Halabî, 1342.
 9. Uqûd al-Lujayn fî Ĥuquq al-Zawjayn, Mathba‘at al-Wahbîyah, 1316.
 • Tauhid
 1. Bahjat al-Wasâ`il, Mesir: Bûlâq, 1292; dan Mathba‘at al-Maymanah, 1334.
 2. Dzarî‘at al-Yaqîn ‘Alâ Umm al-Barâhîn, Mathba‘at ‘Abd al-Razzâq, 1303; dan Makkah, 1317.
 3. Fatĥ al-Majîd, ulasan atas kitab Durr Farîd, Makkah: Mathba‘at al-Mirîyah, 1304, 1298. Selesai 7 Ramadan 1294 H/1877 M.
 4. Ĥilyat al-Shibyân, ulasan atas kitab Fatĥ al-Raĥmân Tajwîd al-Qur`ân, Makkah: Mathba‘at al-Mirîyah, 1332.
 5. Nûr al-Zhalâm, ulasan atas kitab ‘Aqîdat al-‘Awwâm karya Sayyid Aĥmad al-Marzûqi al-Mâliki, Mathba‘at ‘Abd al-Razzâq, 1303; dan Mathba‘at al-Ijmâlîyah, 1329.
 6. Qâmi‘ al-Thughyân, Mathba‘at al-Wahbîyah, 1296.
 7. Qathr al-Ghayts, ulasan atas kitab Masâ`il Abî al-Layts karya Nashr ibn Muĥammad ibn Aĥmad ibn Ibrâhîm al-Ĥanafî al-Samarqandî, Makkah: Mathba‘at al-Mirîyah, 1321.
 8. Tîjân al-Darârî, ulasan atas kitab Risâlat al-Bâjûrî karya Syaikh Ibrâhîm al-Bâjûrî, Mesir, 1301; Mathba‘at al-Maymanah, 1309; dan Makkah, 1309. Selesai 7 Rabî‘ al-Awwal 1297 H/1879 M.
 • Tasawuf
 1. Fatĥ al-Shamad al-‘Alîm, Mesir: Mathba‘at Dâr al-Kutub ‘Arabîyah al-Kubrâ, 1328. Selesai pada awal Jûmâdî al-Awwal 1286 H/1869 M.
 2. Al-Futûĥât al-Madanîyah Syu‘ab al-Îmânîyah, Makkah: Mathba‘at al-Mirîyah, 1323.
 3. Al-Isti‘dâd li Nashâ`iĥ al-‘Ibâd, ulasan atas kitab al-Munabbihât li Yawm al-Ma‘âd karya Syaikh Syihâb al-Dîn Aĥmad ibn Aĥmad al-‘Asqalâni, Makkah: Mathba‘at  al-Mirîyah,  cet. 2, 1323. Selesai pada tanggal 21Shafar 1311 H/1893 M.
 4. Marâqî al-‘Ubûdîyah, ulasan atas kitab Bidâyat al-Hidâyah karya al-Ghazâli, Mesir: Bûlâq, 1293, 1309; dan Mesir, 1298, 1304. Selesai pada 13 Dzû al-Qa‘dah 1289 H/1872 M.
 5. Mishbâĥ al-Zhalâm ‘alâ Manhaj al-Atamm Tabwîb al-Ĥikam, Makkah: Mathba‘at al-Mirîyah, 1314. Selesai Jumâdî al-Awwal 1305 H/1887 M, dan dicetak atas biaya saudara kandung beliau sendiri, yaitu ‘Abd Allâh al-Bantanî.
 6. Salâlîm al-Fudhalâ`, ulasan atas kitab Hidâyat al-Adzkiyâ` karya Syaikh Zayn al-Dîn al-Malîbârî, Makkah, 1315.
 7. Mirâĥ Labîd li Kasyf Ma‘nâ Qur`ân Majîd, dikenal juga dengan sebutan
   Tafsîr al-Munîr li Ma‘âlim al-Tanzîl al-Musfir ‘an Wujûh Maĥâsin al-Ta`wîl atau Tafsîr al-Nawâwî.
 • Hadits
 1. Tanqîĥ al-Qawl al-Ĥatsîts, ulasan atas kitab Lubab al-Ĥadîts karya Imam Jalâl al-Dîn al-Suyûthi, Mathba‘at Dâr Iĥyâ` al-Kutub al-‘Arabîyah, tt.
 • Sejarah
 1. Bughyat al-‘Awwâm, ulasan atas kitab Mawlid Sayyid al-Anâm karya Ibn al-Jawzî, Mesir: Mathba‘at al-Jadîdah al-‘Amîrah, 1297. Selesai 17 Safar 1294 H/1877 M.
 2. Al-Ibrîz al-Dânî Mawlid Sayyidinâ Muĥammad al-Sayyid al-‘Adnânî, Mesir: Hijr, 1299.
 3. Madârij al-Shu‘ûd ilâ Iktisâ` al-Burûd, Mesir: Mathba‘at Mushtafâ al-Bâbî al-Halabî, 1327. Mulai ditulis 18 Rabî‘ al-Awwal 1293 H/1876 M.
 4. Targhîb al-Musytâqîn, Makkah: Mathba‘at al-Mirîyah, 1311 H. Selesai Jum‘at, 13 Jumâdî al-Akhîr 1284 H/1867 M.
 • Bahasa
 1. Fatĥ al-Ghâfir al-Khaththîyah ‘alâ al-Kawâkib al-Jalîyah Nazhm al-Âjurûmîyah, Mesir: Bûlâq, 1298.
 2. Al-Fushûsh al-Yâqûtîyah, ulasan atas kitab al-Rawdhah al-Bahîyah al-Abwâb al-Tashrîfîyah karya ‘Abd al-Mun‘im ‘Iwadh al-Jirjâwî, Kairo: Mathba‘at al-Bahîyah, 1299.
 3. Kasyf al-Murûthîyah ‘an Sitâr al-Âjurûmîyah, ulasan atas kitab al-Âjurûmîyah karya Abû ‘Abd Allâh Muĥammad ibn Muĥammad ibn Dâwûd al-Shanhâjî ibn al-Âjurûm, Kairo: Mathba‘at Syarf, 1308.
 4. Lubab al-Bayân ‘Ilm al-Bayân, ulasan atas kitab Risâlât al-Isti‘ârât karya Syaikh Ĥusayn al-Nawawî al-Mâlikî, Kairo: Mathba‘at Muĥammad Mushthafâ, 1301. Selesai tahun 1293.
 5. Al-Riyâdh al-Qawlîyah, Mesir, 1299.
Untuk gambaran lebih lengkap tentang Syaikh Nawawi al-Bantani, lihat skripsi penulis di sini

1 komentar:

 1. Assalaamualaikum wr wb... Luar biasa ulama indonesia... karyanya monumental dan mendunia... bagi yang minat mendapatkan Karangan kitab Syeikh Nawawi Banten... silahkan kunjungi dan download dengan gratis versi PDF disini...
  http://kuliilmu.blogspot.com/2014/01/download-karangan-syeikh-nawawi-banten.html

  BalasHapus

Komentar